Portfolio

Historiek sinds 1992

1992: aankoop van 1 ha 23 a weide en bosje aan De Ruisere (Wolvenberg)

1992: oprichting Werkgroep Bos t'Ename, een feitelijke vereniging

1992: aankoop van 11,5 ha bos in het noordelijke deel van het Materlinge bos

1993: eerste beheerswerken op De Ruisere

1994: aankoop van 12,5 ha braakland, weiland en bos aan de Katteberg en Blote

1994: aanleg en opruiming van poelen

1994: bovengronds brengen van bronbeek en verwijderen betonplaten Riedekensbeek

1994/95: opstellen van een beheersvisie voor het ganse gebied

1994/95: kap populierenbosje aan de Diepe Strate

1994/95: aanleg 400m knuppelpad in de kwetsbare delen van het Materlinge bos Noord

1995: aankoop van 4 ha akker en weiland in de hoek Kapelledreef-Natusdreef 

1995: opruiming openbaar stort in de oude holle weg langs de Katteberg 

1995: herbebossen van 2 ha aan de Katteberg en Blote met 3.750 bomen

1995: aanplant slingerende houtkant hoek Kapelledreef-Natusdreef met 3.000 bomen en struiken

1995: omvormingsbeheer aan de Natusdreef: populierenbosje wordt gemengd loofbos

1996: aankoop Brabants trekpaard: Jeanne van Melsele II

1996: aanleg weiden aan Kapelledreef en t'Sas voor Jeanne

1996: planning en aanleg van 2 ha bos in het brongebied van de Riedekensbeek

1996/97: eerste middelhoutbeheer op 60 are bos aan de Lange Dreve

1997: aankoop 3 ha bos en weiland in de hoek Braambrugstraat-Daalbosstraat

1997: aankoop 5 ha akker en weiland aan de Katteberg door de Afdeling Natuur

1997/98: populierenkap op de weide aan de Natusdreef ten zuiden van de boomgaard

1998: De Koning Boudewijn Stichting zegt een belangrijke financiële steun toe:

  • het educatieve wandelpad 'Mariette Tielemans' kan worden aangelegd
  • twee hectaren kunnen worden aangekocht
  • het knuppelpad kan worden vernieuwd

1998:  Mariette Tielemanspad wordt ingelopen tijdens de Feeste t'Ename

1998/99: het knuppelpad wordt hernieuwd

1998/99: Kap 2 ha populierenbestand op Bambrugge

1999: aankoop 1,7 ha akker aan de Natusdreef

1999: Werkgroep Bos t'Ename krijgt de Prijs Louis Paul Suetens

1999/2000: Kap 2 ha populierenbestand hoek Lange Dreve-Braambrugstraat

1999-2000: Middelhoutbeheer Lange Dreef

2000:  Kap populieren langs Braambrugstraat

2000/2001: start omvorming 1,2 ha populier op het einde van de Lange dreef

2001: De Europese Commissie zegt een belangrijke steun toe onder de vorm van een LIFE-Natuurproject

2001: De omvorming van 1,2 ha populier aan de lange dreef

2001: De stad Oudenaarde verwerft 9 ha op de Steenberg in Volkegem en plant bomen en struiken

2001: Er kan 71 ha bosgebied worden aangekocht dankzij het LIFE-project

2001: Het boswachtershuis en de landbouwloods aan de Braambrugstraat worden aangekocht

2001: Een afwateringsgracht wordt gegraven achter de Wolvenstraat

2001/2002: In den Armenbosch wordt 40 are populierbestand omgevormd tot open ruimte

2002: In het bosgebied ten Noorden van de Braambrugstraat wordt 22,5 ha afgerasterd

2002: Er worden paarden en koeien ingezet voor integraal beheer

2002: De koeien op de weide aan de Katteberg worden geherlokaliseerd op het Kievittenveld

2002/2003: In het bosgebied tussen Braambrugstraat en Katteberg worden 34,5 ha afgerasterd

2003: twee nieuwe poelen worden gegraven o.a. voor de kamsalamander

2003: In Volkegem wordt op een voormalige akker van 11 ha ongeveer 3 ha bebost

2003: overzicht van alle percelen waarop werken  werden uitgevoerd in de eerste tien jaar

2004: De nieuwe beheersvisie voor het ganse habitatrichtlijngebied is klaar

2004:  Aan de Kapellestraat wordt een akker van 1 ha aangekocht

2004: In februari  wordt 2 ha akker en weiland bebost in Volkegem

2004: Onze koeien en paarden krijgen er 35ha bos, weiland en akker bij tussen Braambrugstraat en Katteberg

2005: De landbouwloods en omgeving wordt grondig aangepakt: voorzieningen voor de arbeiders en een huisweide

2006: Een vee-oversteekplaats wordt gerealiseerd aan de Braambrugstraat

2006: Een nieuw wandelpad wordt geopend: het Aardgas-Natuurpad

2006: Het Wallebos wordt aangekocht door het Vlaams Gewest: 37 ha!

2006: Aankoop van 1 ha weiland aan de Wolvenberg

2006: Aanplant van 1 km houtkant ten zuiden van het Wallebos en aan de huisweide

2007: Aanplant van houtkant en hagen op de aangekochte weide aan de Wolvenberg

2007: Aanleg waterzuiveringsinstallatie achter de landbouwloods

2007: Aanleg van 5 nieuwe poelen voor de Kamsalamander

2008: Omvorming van een derde van het populierperceel aan de Ketelbotere

2009: Kap van de populieren aan de Ketelbotere en opruiming kroonhout

2010: Afrastering van 8 ha in Volkegembos

 

 

 

Komende activiteiten

Werkdagen

Iedere laatste zaterdag van de maand is er een werkdag voorzien voor het onderhoud van het natuurreservaat. Iedereen is op deze dag welkom om een vrijwillige bijdrage te leveren.Afspraak steeds aan de loods in, Boskant 56 te Oudenaarde. We werken van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u. Eten en drank worden voorzien. In de winter kappen we vooral bomen, in de zomer doen we veel hooilandbeheer. Meer info in onze maandelijkse nieuwsbrieven en op 0488/362 279. Zie actualiteit

............ 2012